HOOFDSTUK II

 

 

ARENT DOBBEN DE WILDE, JACOMINE BAKKERS, DRIESJEN GERRITS

EN HUN KINDEREN

 


Arent Dobben de Wilde ook Arent Deubbe, Arent Döbben en Arent Dübben de Wilde genoemd, timmerman, geboren rond 1693. Hij heeft in Terwolde gewoond en is daar overleden op  11 januari 1778 en begraven op 17 januari 1778, ongeveer 85 jaar oud, zoon van Dobbe Lubberts de Wilde, meier en Jenneken Frederix  van Vorden.

 


Arent is getrouwd in de kerk van  Terwolde op 25 februari 1724  op ongeveer 31-jarige leeftijd (1) met

Jacomine Bakkers, jongedochter ( ongeveer 24 jaar oud), geboren rond 1700.

Huwelijk  van Arend Dobben de Wilde en Jacomine Bakkers 25 februari 1724

 

 

 Uit dit huwelijk:

 


          1            Willemina Arents de Wilde, jongedochter van Terwolde (1748), geboren in 1724 of 1725, overleden te Nijbroek op 25 maart 1804, 79 jaar of  80 jaar oud.

Willemina is getrouwd te Terwolde op 5 januari 1748 voor de kerk, op 23- of 24-jarige leeftijd met haar neef Hendricus Hendriks, weduwnaar van Elisabeth Andriessen van het Nieuwbroek, 27 jaar oud, gedoopt te Twello op 8 december 1720, overleden te Nijbroek op 8 juli 1805, 84 jaar oud, zoon van Henric Roelofs en Derkjen Dobben de Wilde.

 


          2            Maria Arendze de Wilde, j.d.[1](1753), gedoopt te Terwolde op 13 januari 1726. Ze woonde in 1753 in de Hofstraat in Deventer en in 1757 in Apeldoorn.

Maria is  getrouwd op 26 januari 1753 in de kerk van Twello, op 27-jarige leeftijd met Harmen Willemse, j.m.[2] ( 1753) ongeveer 28 jaar oud, geboren rond 1725, wonende te Twello (1753), zoon van Willem Jacobs van Wellinkhof in Terwolde.

 


          3            Debora Arents de Wilde, gedoopt te Terwolde op 16 maart 1727, overleden voor 1754, hoogstens 27 jaar oud.

 


          4            Mechtelt Arents de Wilde, gedoopt te Terwolde op 26 december 1728, belijdenis gedaan aldaar op 2 april 1749.

 


          5            Jenneken Arents de Wilde, geboren in 1729 of 1730  Haar doop is niet te vinden in Terwolde, Nijbroek en Twello.

 


          6            Hendrik Willem Arents de Wilde ook genaamd Hendrik Arents de Wilde, gedoopt te Terwolde op 4 november 1731. Hij gaat in 1757 met attestatie naar Nieukerk( Nijkerk)

 


          7            Johanna Arents de Wilde, ook genaamd Janna gedoopt te Terwolde op 15 november 1733.

Janna is getrouwd op 9 november 1760 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met de weduwnaar Wolter Diederik.

 

Jacomine Bakkers is overleden te Terwolde en begraven op 31 december 1733 "in de Kerkhoff" ongeveer 33 jaar oud.

 

Aantekening in het begraafboek van Terwolde 1733

 

 

Arent is voor de 2e maal getrouwd te Terwolde op 26 februari 1735 voor de kerk, op ongeveer 42-jarige leeftijd met Driesjen Gerrits ook genaamd Driesjen Gerrets en Driesjen Haverkamp, jongedochter van Terwolde (1735) 40 jaar oud, gedoopt te Terwolde op 26 augustus 1694.

Doop van Driesken Gerrits 26 augustus 1694 in Terwolde

 

Huwelijk van Arend Dubben en Driesjen Gerrets 26 februari 1735

 

 

 

 

Uit dit huwelijk:

 

 

          8            Jacob Arents de Wilde ook  Jacob Dubben, Jacob Deubbe(1812) en Jacob Dubbe genoemd, timmerman, gedoopt te Terwolde op 4 november 1736. Hij is geboren op de Backerscampjes, later  Den Oord genoemd, overleden aldaar op 2 september 1813, 76 jaar oud. Zie hoofdstuk III en VIII.


 

 

 


WETENSWAARDIGHEDEN

 

Naar de doop van Arent is gezocht in Twello, Terwolde, Wilp, Nijbroek, Voorst, Deventer, Welsum en Vorden (zijn moeder was afkomstig uit Vorden). Maar helaas is er tot nu toe niets gevonden. Het geboortejaar, circa 1693, is aangenomen op grond van de volgorde van de namen van de kinderen van Dobbe Lubberts de Wilde en Jenneken Frerijcks, genoemd in de verkoopakte van Scholt Willekes Hofstede in 1733. ( Zie hoofdstuk I) .

In het trouwboek van Terwolde vinden we zijn huwelijk met Jacomine Bakkers, jongedochter van Terwolde, op 24 februari 1724. Er worden 7 kinderen geboren. Kort na de geboorte van de jongste dochter sterft Jacomine. Ruim een jaar later hertrouwt Arent met Driesjen Gerrits, jongedochter van Terwolde. Driesjen is dan al 40 jaar. Ondertussen wordt op 10 augustus 1733  Scholt Willekes Hofstede verkocht, de boerderij aan de Kadijk, waar Arent waarschijnlijk opgegroeid is.[3]

29 december van datzelfde jaar, 1733, sterft Jacomine Backers.

Arent Dobbe de Wilde en zijn kinderen kopen op 9 september 1734 "een stuck bouw en weijde landt, de Bakkers Campjens" [4] genaamd ( zie ook blz. 81). Dit stuk land ligt, zoals in een akte uit 1768 beschreven staat, op de hoek van de Kadijk en de Quabbenburgerweg in Terwolde, dus niet ver van Scholt Willekeshofstede. [5]

12 januari 1735 leent Arent 400 caroli guldens van zijn broer Klemens [6], die in Amsterdam woont. Als onderpand dient: "een stuck bouw en weydeland ", de Bakkerscampjens, met "het getimmerte Huys daar tegenwoordig op staande". We kunnen dus de conclusie trekken, dat Arent Dubben in 1734 een nieuw huis gebouwd heeft. Waarschijnlijk eigenhandig, want hij is timmerman[7] van zijn beroep. Behalve voor de bouw van het huis heeft hij het geld zeker ook nodig voor de boedelscheiding, omdat hij op 26 februari 1735 hertrouwt met Driesjen Gerrits.

Op 4 november 1736 wordt hun zoon Jacob geboren en op 22 november 1736 verkopen Arent en Driesjen hun aandeel in "Melkleeden Hofstee "[8].

 

 

Het Melkleen anno 2005

 

Deze laatste akte geeft ook een beetje inzicht in de familie van Driesjen.

"Arent Dubben getrouwd aan Driesje Gerrits met broeder Jan Gerrits als momboir, Jan Gerrits voor sigselve, Aaltjen Gerrits, Agnieta(?)Gerrits, Henric Gerrits en Maria Herms eheluyden" verkopen aan Gijsbert Sevenhuysen en Aaltje Willems, "eheluyden" op 22 november 1736 hun land genaamd 1/3   in ½  Melkleden Hof en 1/3 in de mergen uyt Spaen (?)".

 

In het Resolutieboek van Schepenen en Raad  van de stad Deventer vinden we nog het volgende:"De heren Persoon en Arn. Van Suchtelen ter vergaderinge hebbende gerapporteerd dat ingevolge en tot voldoeninge der Res. V. Sch en R. van 21 juli l.l. genomen, Arend Dubbe gewezen pachter van de Somerhuys waard corporeel hadden doen arresteren en van den zelven vergoedinge geeischt. Dees schaade aan gemelde    waarde door zijn toedoen veroorzaakt en dat bij verweigeringe van vergoedingen daar voor borge zouden moeten stellen of zelfs borge blijven en dat zij daarop Jan Haverkamp als borge voor geseide Arend Dubben de judicio hadden ingelaten is goedgevonden welgemelde……".

Waarschijnlijk is Jan Haverkamp een broer van Driesjen.

We komen  de naam van Jan Haverkamp ook tegen in een transportakte  van 12 januari 1754 ( geprotocolleerd 18 maart 1754). Dan verkopen de kinderen uit het eerste huwelijk van Arend Dubbe met Jacomine Backers  met hun echtgenoten en Jan Haverkamp als gevolmachtigde van Mechtelt  de Wilde,  de helft van een stuk bouwland, groot 1 ½ morgen en de helft van het Quappenberger Thiendje [9]. Deze verkoop wordt geregeld door C. Haastenburg, protocolhouder des Ampts Voorst samen met de geërfden op Veluwe,  Pieter Wesselman en Berend Hendricx van de Ese. Deze Berend Hendricx van de Ese, die dus geërfde ( grondbezitter) is, is de vader van Z(S)waantje Berends van de Ese, de toekomstige vrouw van Jacob Dubbe, de enige zoon uit het tweede huwelijk van Arend Dobben.

 

 

 

Transport  van bouwland en de helft van het Quappenberger Thiendje 1754

 

 

In het protocolboek van het Ampt Voorst, kerspel Terwolde vinden we ook nog de overdracht in 1768 van de Backerscampjens[10] door Arend en Driesjen aan hun zoon Jacob en zijn vrouw Zwaantje Berends van de Ese.  Arend en Driesjen hebben daar "Vijff  Honderd gld.  vrij geld " voor ontvangen.

Arend G. Boode en Reinder Berens, " geërfden in Veluwen ", verklaren dat Arend  (A) en Driesjen (D) "dit merck en segel selfs heeft geset ".

 

 

 

Transportakte van de Backerscampjes  d.d. 22-10-1768

 

 

 

Arend Dubben overlijdt 11 januari 1778 in Terwolde en wordt 17 januari begraven.

 

 

Aantekening in het begraafboek van Terwolde dd. 11/17 januari 1778

 

 

 

 

 

 

 [1] j.d. betekent jongedochter. Ze is dus  niet eerder getrouwd geweest.

[2] j.m betekent jongeman. Hij is dus niet eerder getrouwd geweest.

[3] Zie het artikel van Mr. J.H. Hermsen in de Kroniek 1994 - 4: "Boerderij en buitenplaats De Kaa"  en

   hoofdstuk VIII.

[4] GAA 0203-952  Terwolde f. 7

[5] Zie Hoofdstuk VIII

[6] GAA 0203-952 Terwolde f. 9

[7] Zie het boek "Geschiedenis van Terwolde en Nijbroek" blz. 86 van J. Vredenberg.

[8] GAA 0203-952 Terwolde f. 21

[9]  GAA 0203- 952 Terwolde folie 80

[10] GAA 0203- 953 Terwolde folie 19